Hakkımızda

Mako Gıda Dağıtım ve Pazarlama Limited Şirketi 1999 yılında kurulmuş olup, Ülker ve Çaykur markalarının Rize ili tek yetkili distribütörüdür. Ticari faaliyet geçmişi çok daha eskilere dayanan şirketimiz, dağıtıcılığını yaptığımız markaların yetkili satıcılık sistemine geçmeleriyle birlikte Ülker ve Çaykur distribütörlüklerini Mako Gıda çatısı altına toplamıştır.

Aradan geçen yirmiyi aşkın sürede ulaştığı nokta sayısını Rize ili ve ilçelerinde 1000 in üzerine çıkarmış, satışı yapılan ürünleri en ücra noktadaki perakendeciye ulaştırmayı başarmıştır.

Temel hedefimiz, 50 ye yakın personelimiz, sürekli yenilediğimiz altyapı araç ve gereçlerimizle sektörde elde ettiğimiz başarıyı daha ileriye taşımak, ilklerin öncüsü olmaktır.

İş Ortaklarımız

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA MÜŞTERİ/TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

    İşbu Aydınlatma Metni; mal/hizmet alım veya satımı veya kiralama yapmakta olduğumuz MA KO Gıda Dağıtım Pazarlama Limited Şirketi (MA KO Gıda veya Veri Sorumlusu) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak hazırlanmıştır. 

    MA KO Gıda; kişisel verilerinizin, ilgili mevzuata ve kişisel verilerin korunması alanındaki temel ilkelere uygun olarak işlenmesini ve gerekli idari ve teknik her türlü tedbirin alınarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması konusunda azami hassasiyet göstermektedir. 

    Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz aşağıda izah edilen usul ve esaslara uygun olarak MA KO Gıda  tarafından işlenecektir.

    1) Veri Sorumlusunun Kimliği

    Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz “Engindere Mah. Türkmenbaşı Cad. No:65 RİZE” adresinde yerleşik MA KO Gıda Dağıtım Pazarlama Limited Şirketi tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmektedir.

    2) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

    Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,  finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım/satış/satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

    Kişisel verileriniz anılan işlenme amaçları dışında farklı amaçlarla işlenmeyecek ve bu amaçlar dışında kullanılmayacaktır.

    3) Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

    Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; MA KO Gıda tarafından, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, mal/hizmet satın alım/satış/satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak; veri sorumlusunun hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı üçüncü kişi ya da kurumlara, MA KO Gıda iştiraklerine ve ortaklarına, yasalar gereği yetkili kılınmış mercilere aktarılabilecektir.

    4) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

    Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; “kişisel veri sahibinin açık rızası”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. 

    Bu işleme faaliyeti; form doldurulmak suretiyle veya diğer yazılı usullerde, telefon yahut e-posta iletileri aracılığıyla gerçekleşmektedir.

    5) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

    Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak  yapabileceğiniz başvuru ile kendinizle ilgili olmak kaydıyla;

i.    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii.    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii.    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv.    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v.    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vi.    KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vii.    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

viii.    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

    Sayılan haklarınızı kullanacağınız başvurunuz, MA KO Gıda ulaşmasını takiben en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde paylaşmış ve tercih etmiş olduğunuz iletişim kanalları vasıtasıyla cevaplandırılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ZİYARETÇİ/SABİT HAT ARAYAN KİŞİLER AYDINLATMA METNİ

    İşbu Aydınlatma Metni; MA KO Gıda Dağıtım Pazarlama Limited Şirketi (MA KO Gıda veya Veri Sorumlusu) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak hazırlanmıştır. MA KO Gıda; kişisel verilerinizin, ilgili mevzuata ve kişisel verilerin korunması alanındaki temel ilkelere uygun olarak işlenmesini ve gerekli idari ve teknik her türlü tedbirin alınarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması konusunda azami hassasiyet göstermektedir.  Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz aşağıda izah edilen usul ve esaslara uygun olarak MA KO Gıda tarafından işlenecektir.

    1) Veri Sorumlusunun Kimliği

    Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz “Engindere Mah. Türkmenbaşı Cad. No:65 RİZE” adresinde yerleşik MA KO Gıda Dağıtım Pazarlama Limited Şirketi tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmektedir.

    2) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

    Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; fiziksel mekan güvenliğinin temini, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi ve cevaplanması, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz anılan işlenme amaçları dışında farklı amaçlarla işlenmeyecek ve bu amaçlar dışında kullanılmayacaktır.

    3) Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

    Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; MA KO Gıda tarafından, yalnızca faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak, talep olması halinde, yetkili mercilere aktarılabilecek olup bunun dışında herhangi bir kişi veya kuruluş ile paylaşılmayacaktır.

    4) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

    Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Bu işleme faaliyeti; sözlü olarak alınan verilerin ilgili belgelere kaydedilmesi yoluyla veya ağ üzerinde girilen bilgilerin kaydedilmesi şeklinde -otomatik yollarla- gerçekleşmektedir.

    5) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

    Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak  yapabileceğiniz başvuru ile kendinizle ilgili olmak kaydıyla;

i.    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii.    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii.    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv.    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v.    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vi.    KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vii.    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

viii.    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

    Sayılan haklarınızı kullanacağınız başvurunuz, MA KO Gıda ulaşmasını takiben en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde paylaşmış ve tercih etmiş olduğunuz iletişim kanalları vasıtasıyla cevaplandırılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KAMERA KAYITLARINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

    İşbu Aydınlatma Metni; MA KO Gıda Dağıtım Pazarlama Limited Şirketi (MA KO Gıdaveya Veri Sorumlusu) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak hazırlanmıştır. MA KO Gıda; kişisel verilerinizin, ilgili mevzuata ve kişisel verilerin korunması alanındaki temel ilkelere uygun olarak işlenmesini ve gerekli idari ve teknik her türlü tedbirin alınarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması konusunda azami hassasiyet göstermektedir.  Kişisel verileriniz aşağıda izah edilen usul ve esaslara uygun olarak MA KO Gıda tarafından işlenecektir.

    1) Veri Sorumlusunun Kimliği

    Kişisel verileriniz “Engindere Mah. Türkmenbaşı Cad. No:65 RİZE”adresinde yerleşik MA KO Gıda Dağıtım Pazarlama Limited Şirketitarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmektedir.

    2) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

    Kişisel verileriniz; fiziksel mekan güvenliğinin temini, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz anılan işlenme amaçları dışında farklı amaçlarla işlenmeyecek ve bu amaçlar dışında kullanılmayacaktır.

    3) Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

    Kişisel verileriniz; MA KO Gıda tarafından, yalnızca faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak, talep olması halinde, yetkili mercilere aktarılabilecek olup bunun dışında herhangi bir kişi veya kuruluş ile paylaşılmayacaktır.

    4) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

    Kişisel verileriniz; “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Bu işleme faaliyeti; 7/24 görüntü kaydı yapan kameralar vasıtasıyla otomatik yollarla gerçekleşmektedir.

    5) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

    Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak  yapabileceğiniz başvuru ile kendinizle ilgili olmak kaydıyla;

i.    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii.    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii.    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv.    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v.    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vi.    KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vii.    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

viii.    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

    Sayılan haklarınızı kullanacağınız başvurunuz, MA KO Gıda ulaşmasını takiben en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde paylaşmış ve tercih etmiş olduğunuz iletişim kanalları vasıtasıyla cevaplandırılacaktır.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU ESASLARI VE BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel veri sahipleri, “Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması durumunda zararın giderilmesini talep etme” haklarını kullanmak ile ilgili taleplerini, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle MA KO Gıda Dağıtım Pazarlama Limited Şirketi  iletir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi aşağıda yer alan başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını, “Engindere Mah. Türkmenbaşı Cad. No:65 RİZE” adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde ulaştırılabileceğini gösteren başvuru kanalları tablo halinde belirtilmiştir.

BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRES BAŞVURU GÖNDERİMİNDE BELİRTİLECEK BİLGİ

Başvuru sahibinin, kimliğini tespit etmeye yarayan belgeler ile bizzat gelerek başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyası ile başvurun yapılması

Engindere Mah. Türkmenbaşı Cad. No:65 RİZE

Başvurulan belgelerin konulduğu zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Noter vasıtasıyla tebligat yapılmak suretiyle başvurunun yapılması

Engindere Mah. Türkmenbaşı Cad. No:65 RİZE

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Elektronik posta yolu kullanılarak veya (varsa) KEP adresi kullanılarak e-imzalı olarak başvurunun yapılması

E-posta/KEP adresi: [email protected]

Postanın Konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Kişisel veri sahibi adına 3. kişiler tarafından yapılacak başvurularda, aşağıda yer alan Başvuru Formunun doldurulması ile birlikte konuya ilişkin olarak düzenlenmiş vekâletnamenin, velayet/vesayet altında bulunan çocuklar adına yapılacak başvurularda ise işbu Başvuru Formu ile birlikte velayet/vesayet ilişkisini tevsik edici belgelerin bir suretinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Başvuru Formununu İndir

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA PERSONEL ADAYI AYDINLATMA METNİ

    İşbu Aydınlatma Metni; başvuru yapmış olduğunuz MA KO Gıda Dağıtım Pazarlama Limited Şirketi (MA KO Gıda veya Veri Sorumlusu) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak hazırlanmıştır. 

    MA KO Gıda kişisel verilerinizin, ilgili mevzuata ve kişisel verilerin korunması alanındaki temel ilkelere uygun olarak işlenmesini ve gerekli idari ve teknik her türlü tedbirin alınarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması konusunda azami hassasiyet göstermektedir. 

    Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz aşağıda izah edilen usul ve esaslara uygun olarak MA KO Gıda tarafından işlenecektir.

    1) Veri Sorumlusunun Kimliği

    Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz “Engindere Mah. Türkmenbaşı Cad. No:65 RİZE” adresinde yerleşik MA KO Gıda Dağıtım Pazarlama Limited Şirketi tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmektedir.

    2) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

    Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülerek tarafınızla iletişime geçilmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, talep ve şikâyetlerinizin takibi ve yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz anılan işlenme amaçları dışında farklı amaçlarla işlenmeyecek ve bu amaçlar dışında kullanılmayacaktır.

    3) Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

    Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; MA KO Gıda  tarafından yalnızca faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak, talep olması halinde, yetkili mercilere aktarılabilecek olup bunun dışında herhangi bir kişi veya kuruluş ile paylaşılmayacaktır.

    4) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

    Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; “kişisel veri sahibinin açık rızası”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Bu işleme faaliyeti; form doldurulmak suretiyle veya diğer yazılı usullerde, web sitesi kanalıyla otomatik yollarla veya telefon yahut e-posta iletileri aracılığıyla gerçekleşmektedir.

    5) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

    Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak  yapabileceğiniz başvuru ile kendinizle ilgili olmak kaydıyla;

i.    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii.    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii.    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv.    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v.    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vi.    KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vii.    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

viii.    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

    Sayılan haklarınızı kullanacağınız başvurunuz, MA KO Gıda tarafına ulaşmasını takiben en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde paylaşmış ve tercih etmiş olduğunuz iletişim kanalları vasıtasıyla cevaplandırılacaktır.


MA KO GIDA DAĞITIM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI POLİTİKASI

Alıcı Grubu

Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisidir.

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Çalışan

MA KO Gıda Dağıtım Pazarlama Limited Şirketi personelidir.

Elektronik Ortam

Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlardır.

Elektronik Olmayan (Fiziki) Ortam

Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlardır.

Hizmet Sağlayıcı

MA KO Gıda Dağıtım Pazarlama Limited Şirketi ile sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir.

İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerdir.

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesidir.

Kanun

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur.

Kayıt Ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortama verilen addır.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemlerdir.

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.

Kurum

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’dur.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Periyodik İmha

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verilerin saklanması ve imhası politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemidir.

Politika

MA KO Gıda Dağıtım Pazarlama Limited Şirketi Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’dır.

VERBİS

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicili’dir.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Bu Politika için MA KO Gıda Dağıtım Pazarlama Limited Şirketi ifade eder.

MA KO Gıda

MA KO Gıda Dağıtım Pazarlama Limited Şirketi ifade eder.

Şirket

MA KO Gıda Dağıtım Pazarlama Limited Şirketi ifade eder.

Kuruluş

MA KO Gıda Dağıtım Pazarlama Limited Şirketi ifade eder.

2. AMAÇ VE KAPSAM

2.1. AMAÇ

    MA KO Gıda Dağıtım Pazarlama Limited Şirketi Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası, MA KO Gıda veri sorumlusu sıfatıyla işlemiş olduğu kişisel verilerin, kaydedilme safhası için benimsediği ilkeler ile bu kişisel verilerin saklanması ve imhası süreçlerinde uyguladığı usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

MA KO Gıda, kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinin Kanun’a uygun olması ve himayesinde bulunan kişisel verilerin güvenle korunması konularında azami hassasiyet göstermektedir. Bu doğrultuda kişisel verilerin korunması alanındaki gerek yerel gerekse uluslararası mevzuat ve sözleşmelere uygun olarak kişisel veri işleme süreçlerini sürekli iyileştirme gayretindedir.

2.2. KAPSAM

Bu politikanın kapsamı, MA KO Gıda kişisel verilerin kaydedilmesi safhasında riayet ettiği ilkeler ile bu kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmasında ve imhasında benimsediği usul ve esaslardır. Bu kapsamda, MA KO Gıda tarafından gerçekleştirilen her türlü kişisel veri işleme faaliyeti ile kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması adına alınacak tedbirlerde ve imha sürecinin yapılandırılması işlemlerinin tamamında işbu politikaya bağlı kalınacaktır.

3. SORUMLULUK VE GÖREV DAĞILIMLARI

MA KO Gıda bünyesinde bulunan tüm birimler ve çalışanlar; kuruluşun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uyum kapsamında benimsenen politika ve prosedürlerin uygulanmasında, kişisel verilerin güvenliği için alınmakta olan idari ve teknik tedbirlerin uygulanmasında, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesinde, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesinde ve kişisel verilerin ilgili imhası sürecinde kuruluş politika ve prosedürlerinin uygulanmasında aktif rol alır.

MA KO Gıda tarafından çalışanları arasından atanan “KVKK Uyumluluk Temsilcisi”, kuruluşun tüm birim ve çalışanlarının kuruluş politika ve prosedürlerine uygun faaliyet göstermesini sağlar ve periyodik olarak denetler. KVKK Uyumluluk Temsilcisi, tespit ettiği aykırılıkları raporlandırarak birim amirlerine ve kuruluş genel müdürüne bildirir.

MA KO Gıda bünyesinde bulunan birim amirleri, birimlerinin kuruluşun kişisel verilerin korunması alanındaki politika ve prosedürlerine uygunluğunu ve bu uygunluğun sürekliliğini sağlar. KVKK Uyumluluk Temsilcisi’nin aykırılık bildirimi üzerine birim amirleri derhal ilgili aykırılığı giderir.

MA KO Gıda genel müdürü, kuruluş bünyesindeki tüm birim ve çalışanların kuruluşun kişisel verilerin korunması alanındaki politika ve prosedürleri ile bu alanla ilgili mevzuata uygun davranmasını sağlar. Bu kapsamda temin edilmesi gereken ürün ve hizmetlerin teminini sağlar ve gerekli görevlendirmeleri yapar. KVKK Uyumluluk Temsilcisi’nin aykırılık bildirimi üzerine genel müdür ilgili aykırılığın giderilip giderilmediğini denetler.

MA KO Gıda; genel müdür, birim amirleri ve KVKK Uyumluluk Temsilcisi aracılığıyla, hizmet aldığı üçüncü kişilerin kişisel verilerin korunması alanında yükümlülüklerini yerine getirmesi ve veri güvenliğine ilişkin tedbir planlama ve uygulamalarını yapması amacıyla farkındalığını arttırıcı faaliyet ve bildirimler gerçekleştirir.

4.1. KİŞİSEL VERİLERİN VERİ İŞLEME ŞARTLARINA UYGUN OLARAK İŞLENMESİ 

MA KO Gıda tarafından kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi faaliyetlerinde; aşağıda bahsi geçen (4.1.1.) temel ilkelere, (4.1.2.) işleme şartlarına ve (4.1.3.) özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlarına uygun davranılmaktadır.

4.1.1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE TEMEL İLKELERE UYGUNLUK

    MA KO Gıda tarafından kişisel verilerin işlenmesi kapsamındaki tüm faaliyetlerde aşağıda sıralanarak açıklanan ilkeler benimsenmektedir:

4.1.1.1. Kişisel Verileri Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olarak İşleme;

MA KO Gıda, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinde evrensel insan haklarına, T.C. Anayasası’na, kişisel verilerin korunması alanındaki mevzuata ve dürüstlük kurallarına uygun davranmaktadır.

4.1.1.2. İşlenen Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama;

MA KO Gıda, işlenen kişisel verilerin ilgili kişi bakımından doğru ve güncel olmasını sağlamak amacıyla gerekli idari ve teknik tedbirleri almakta ve bu doğrultuda gelebilecek bildirimler için iletişim kanalları öngörerek düzenli olarak kontrollerini sağlamaktadır.

    4.1.1.3. Kişisel Verileri Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme;

MA KO Gıda, kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamındaki amaçlarını veri işleme faaliyeti başlamadan belirlemekte ve ilgili kişiye bildirmektedir. Bu amaçların belirlenmesinde ve bildirilmesinde hukuk normlarına uygun hareket etmektedir.

4.1.1.4. Kişisel Verilerin İşlendiği Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olarak Kullanılmasını Temin Etme;

MA KO Gıda, işlenen kişisel verilerin işlenme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması yönünde gerekli çalışmaları yapmaktadır. Bu kapsamda işlenen kişisel verilerin mümkün olduğunca azaltılması gerekliliğine uygun hareket etmekte ve kişisel verileri ileride kullanılabileceği varsayımına binaen işlememektedir. İlgili kişiye bildirilen veri işleme amacı dışında herhangi bir kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilmemektedir.

4.1.1.5. Kişisel Verileri İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşleme Amacıyla Bağlantılı Olan Sürelerle Muhafaza Etme;

MA KO Gıda, işlemiş olduğu kişisel verilerin saklanma sürelerini mevzuatta öngörülen süreler veya işleme amacıyla bağlantılı olan sürelerle muhafaza etmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi veya kişisel veri işlemeye dayanak olan sebebin ortadan kalkması hallerinde ilgili kişisel veriler silmek, yok etmek veya anonim hale getirmek suretiyle imha edilmektedir.

4.1.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE İŞLEME ŞARTLARINA UYGUNLUK 

MA KO Gıda tarafından kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinde, Kanun’un 5. maddesinde öngörülen ve aşağıda sıralanan şartlara uygun davranılmaktadır:

4.1.2.1. İlgili Kişinin Açık Rızası Şartına Uygun Olarak Kişisel Veri İşleme;

MA KO Gıda  tarafından kişisel veri sahibinin, hür iradesiyle, konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak şekilde açık ve yalnızca ilgili olan işlemle sınırlı olan rızası ile kişisel veri işlenmektedir.

4.1.2.2. Kanunlarda Açıkça Öngörülmüş Olmasına Dayanarak Kişisel Veri İşleme;

MA KO Gıda  tarafından kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, kanunda öngörülen amaç ve sürelerle sınırlı olarak kişisel veri işlenmektedir.

4.1.2.3. Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Veri Sahibinin Açık Rızasının Elde Edilememesi ve Kişisel Veri İşlemenin Zorunlu Olması Hukuki Sebebine Dayalı Kişisel Veri İşleme;

MA KO Gıda  tarafından kişisel veri sahibinin rızasını açıklayamadığı veya rızasına geçerlilik tanınmadığı hallerde, kişilerin hayat veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerin işlenmesi zorunlu ise bu hukuki sebebe dayanılarak kişisel veri işlenmektedir.

4.1.2.4. Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla Sözleşme Tarafının Kişisel Verisini İşleme;

MA KO Gıda  tarafından bir sözleşmenin kurulması veya edimin yerine getirilmesiyle doğrudan ilişki içerisinde olan sözleşme tarafına ait kişisel veriler işlenmektedir.

    4.1.2.5. MA KO Gıda  Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi İçin Zorunlu Olan Kişisel Verileri İşleme;

MA KO Gıda  tarafından hukuki yükümlülüğü bulunan bir faaliyetin yerine getirilmesi için zorunlu olan kişisel veriler, hukuki yükümlülüğün gerektirdiği amaç,  şekil ve süre ile sınırlı olarak işlenmektedir.

4.1.2.6. Kişisel Veri Sahibi Tarafından Alenileştirilmiş Kişisel Verileri İşleme;

MA KO Gıda  tarafından kişisel veri sahibince alenileştirilmiş olan kişisel veriler, alenileştirilme amacına uygun olarak işlenmektedir.

4.1.2.7. Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Zorunlu Olan Kişisel Verileri İşleme;

MA KO Gıda  tarafından bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olan kişisel veriler, ilgili zorunlulukla paralel olarak işlenmektedir.

4.1.2.8. Veri Sahibinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Şartıyla, Kişisel Veri İşlemenin MA KO Gıda  Meşru Menfaatleri İçin Zorunlu Olması Sebebine Dayanarak Kişisel Verileri İşleme;

MA KO Gıda tarafından, meşru menfaatleri için, kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda, veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmeyecek ise kişisel veriler işlenebilmektedir. Burada meşru menfaat ile veri sahibinin temel hak ve özgürlükleri arasında denge ve orantılılık kriterleri dikkate alınmaktadır.

4.1.3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE İŞLEME ŞARTLARINA UYGUNLUK 

MA KO Gıda tarafından Kurul’un belirlemiş olduğu gerekli önlemler alınarak özel nitelikli kişisel veriler işlenebilmektedir. 

4.1.3.1. Sağlık ve Cinsel Hayat Dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

MA KO Gıda tarafından sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançları, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri); veri sahibinin açık rızası ile veya kanunlarda öngörülen hallerde işlenebilmektedir.

4.1.3.2. Sağlık Verilerinin İşlenmesi

MA KO Gıda  tarafından kişisel sağlık verileri, aşağıda sıralanan şartlardan birinin varlığı halinde işlenebilmektedir:

    Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi hali,

    Kişisel veri sahibinin açık rızasının varlığı hali.

4.1.4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASINDA AKTARIM ŞARTLARINA UYGUNLUK

MA KO Gıda  tarafından gerçekleştirilen kişisel veri aktarım faaliyetlerinde Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun davranılmaktadır.

4.1.4.1. Kişisel Verilerin Yurtiçine Aktarılması

MA KO Gıda tarafından kişisel veriler, Kanun’un 8. maddesi uyarınca 4.1.2.’de bahsi geçen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak yurtiçine aktarılabilmektedir.

4.1.4.2. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

MA KO Gıda tarafından Kanun’un 9. maddesi uyarınca kişisel veriler; 4.1.2.’de bahsi geçen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmesi ve aktarım yapılacak ülkenin Kurul tarafından ilan edilen yeterli korumaya sahip ülkelerden olması veya ilgili yabancı ülkede yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ile Kurul’un izninin bulunması halinde yurtdışına aktarılabilmektedir.

4.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE İLGİLİ KİŞİNİN AYDINLATILMASI

MA KO Gıda tarafından Kanun’un 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, kişisel veri sahipleri, kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında sunulan aydınlatma metinleri vasıtasıyla bilgilendirilmektedir. Bu aydınlatma metinlerinde; kuruluş unvanı, kişisel veri işleme amacı, işlenen kişisel verilerin kimlere hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile ilgili kişinin Kanun’un 10. maddesinde sayılan haklarına yer verilmektedir.

4.3. İLGİLİ KİŞİLERDEN GELEN BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMASI

MA KO Gıda tarafından kişisel veri sahiplerince Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki haklarının kullanılması amacıyla Kanun’un 13. maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak yapılan başvurular en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde yanıtlanmaktadır.

5.1. KAYIT ORTAMLARI

MA KO Gıda  tarafından işlenen kişisel veriler Tablo-1’de listelenen kayıt ortamlarında gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle saklanır.

Tablo-1: Kişisel Veri Saklama Ortamları

Elektronik Ortamlar

Elektronik Olmayan Ortamlar

 • Sunucular: Server, Yedekleme Cihazları, E-posta, Veri Tabanı, Web, Dosya Paylaşım vb.
 • Yazılımlar: Ofis Yazılımları, İş Takip ve Muhasebe Programları vb.
 • Bilgi Güvenliği Cihazları: Antivirüs, Firewall vb.
 • Kişisel Bilgisayarlar
 • Mobil Cihazlar: Telefon, Tablet vb.
 • Optik Diskler: CD, DCD, VCD vb.
 • Bellekler: USB, Hafıza Kartı vb.
 • Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi Makinesi
 • Kağıt
 • Manuel Veri Kayıt Sistemleri: Form, Ajanda, Ziyaretçi Defteri vb.
 • Yazılı, basılı, görsel ortaml

5.2. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASINDA HUKUKİ SEBEP VE AMAÇ

MA KO Gıda  tarafından çalışanlar, çalışan adayları, stajyerler, ziyaretçiler, hizmet alınan üçüncü kişiler ve bu kişilerin çalışanları, müşteriler ve bu kişilerin çalışanları, hissedarlar ile kurum ve kuruluş çalışanlarının kişisel verileri Kanun’a uygun olarak saklanır ve imha edilir.

5.2.1. SAKLAMAYI GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLER

MA KO Gıda  tarafından yürütmüş olduğu faaliyetler çerçevesinde 4.1.2. ve 4.1.3’te sayılan şartlara (hukuki sebeplere) uygun olarak işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler;

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 

    6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 

    6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

    5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 

    4857 sayılı İş Kanunu, 

    6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 

    213 sayılı Vergi Usul Kanunu,

    5434 sayılı Emekli Sağlığı Kanunu, 

    2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu,

    İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği,

    İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik,

    Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler,

    Kurul karar ve görüşleri ile politikaları,

    İlgili ticari teamüller

çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.

5.2.2. SAKLAMAYI GEREKTİREN AMAÇLAR

MA KO Gıda  tarafından, yürütmüş olduğu faaliyetler çerçevesinde 4.1.’de öngörülen ilke ve şartlara uygun olarak işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler;

    Acil durum ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

    Çalışan ve çalışan adayları için insan kaynakları ve iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

    Denetim, etik ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

    Erişim yetkilerinin ve görevlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi,

    Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

    Finans, muhasebe, pazarlama, hizmet veya ürün alım/satım, destek ve bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

    İletişim faaliyetlerinin yerine getirilmesi,

    Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

    Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

    Sponsorluk ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yürütülmesi,

    Talep ve şikayetlerin takibi,

    Taşınır mal ve fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması,

    Yetkili kişi veya kurumlara bilgi verilmesi ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,

    Yönetim faaliyetinin yürütülmesi,

    Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması

amaçlarıyla işlenebilmektedir.

5.3. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASINI GEREKTİREN SEBEPLER

MA KO Gıda  tarafından işlenen kişisel veriler;

    İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,

    İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,

    Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,

    Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun MA KO Gıda tarafından kabul edilmesi,

    İlgili kişi tarafından; kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile yapılan başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap verilmemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,

    Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,

durumlarında, ilgili kişinin talebi üzerine veya resen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

MA KO Gıda  tarafından; kişisel veri işlenmesi faaliyetlerine ilişkin tüm süreçler yeniden yapılandırılmış olup kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi amaçlarıyla, mevzuat ve Kurul kararlarınca gerekli görülmüş idari ve teknik tedbirlerin alınmasında azami gayret gösterilmektedir. Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmasına verilen öneme binaen MA KO Gıda bünyesinde aşağıda öngörülen idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

6.1. İDARİ TEDBİRLER

MA KO Gıda tarafından işlenen kişisel verilerin korunması için alınan idari tedbirler şöyledir:

    Çalışanların kişisel verilerin korunması alanında farkındalıklarının ve tutumlarının geliştirilmesine yönelik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasının sağlanması, iletişim teknikleri, teknik bilgi ve beceri, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hakkında eğitimler verilmektedir.

    Yürütülen faaliyetlerde işlenen kişisel verilere ilişkin çalışanlara gizlilik sözleşmeleri imzalatılmaktadır.

    Güvenlik politika ve prosedürlerine uymayan çalışanlara yönelik uygulanacak disiplin prosedürü hazırlanmıştır.

    Kişisel veri işlemeye başlamadan önce Kuruluş tarafından ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.

    Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır.

    Kişisel verilerin korunması alanındaki mevzuata ve kuruluş politika ve prosedürlerine uyumluluğun tespitine ilişkin kurum içi periyodik ve rastgele denetimler yapılmaktadır.

    Çalışanlara yönelik bilgi güvenliği eğitimleri verilmektedir.

    Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

    Çalışanlar için görevlendirme, yetki ve erişim prosedürü hazırlanarak çalışanlar arasında kişisel veri içeren alanlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmıştır.

    Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.

    Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

    İmzalanan sözleşmelerde veri güvenliği hükümlerine yer verilmektedir.

    Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmaktadır.

    Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.

    Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.

    Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.

    Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.

    Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.

    Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş olup uygulanmaktadır.

    Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.

6.2. TEKNİK TEDBİRLER

MA KO Gıda tarafından işlenen kişisel verilerin korunması için alınan teknik tedbirler şöyledir:

    Kuruluşun bilişim sistemleri teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için gerekli önlemler alınmaktadır.

    Çevresel tehditlere karşı bilişim sistemleri güvenliğinin sağlanması için, donanımsal (sistem odasına sadece yetkili personelin girişini sağlayan erişim kontrol sistemi, 7/24 çalışan izleme sistemi, yerel alan ağını oluşturan anahtarların fiziksel güvenliğinin sağlanması, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme sistemi vb.) ve yazılımsal (güvenlik duvarları, yazılımları engelleyen sistemler vb.) önlemler alınmaktadır.

    Kurum içerisinde erişim prosedürleri oluşturularak kişisel verilere erişim ile ilgili raporlama ve analiz çalışmaları yapılmaktadır.

    Güvenlik açıkları takip edilerek uygun güvenlik yamaları yüklenmekte ve bilgi sistemleri güncel halde tutulmaktadır.

    Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolalar kullanılmaktadır.

    Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan veri yedekleme programları kullanılmaktadır.

    Elektronik olan veya olmayan ortamlarda saklanan kişisel verilere erişim, erişim prensiplerine göre sınırlandırılmaktadır.

    Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği elektronik ortamlar şifreleme yöntemleri kullanılarak muhafaza edilmekte, şifreler güvenli ortamlarda tutulmakta, ortamların güvenlik güncellemeleri sürekli takip edilmektedir.

    Özel nitelikli kişisel veriler e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya KEP hesabı kullanılarak aktarılmaktadır. Taşınabilir bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifrelenmekte ve şifreler farklı ortamda tutulmaktadır.

    Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların ilgili alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

    Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.

    Ağ güvenlik duvarları kullanılmaktadır.

    Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.

MA KO Gıda tarafından işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlenme amacıyla bağlantılı olan saklama sürelerinin sona ermesini takip eden periyodik imha süresinde imha edilir. İmha teknikleri silme, yok etme veya anonim hale getirmedir.

7.1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

Kişisel verilerin silinmesinde kullanılan yöntemler şunlardır:

Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.

Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veri tabanı yöneticisi (kuruluşun bilişim hizmetini sağlayan kişi) hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için silmek suretiyle hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.

Fiziksel ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır.

Taşınabilir medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır.

7.2. KİŞİSEL VERİLERİN YOK EDİLMESİ

Kişisel verilerin yok edilmesinde kullanılan yöntemler şunlardır:

Fiziksel ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, kâğıt kırpma makinelerinden geçirilerek veya yakılarak geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.

Taşınabilir medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır. Ayrıca manyetik medya, özel bir cihazdan geçirilerek yüksek değerde manyetik alana maruz bırakılması suretiyle üzerindeki veriler okunamaz hale getirilir.

7.3. KİŞİSEL VERİLERİN ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

MA KO Gıda tarafından işlenen kişisel veriler anonim hale getirilmek suretiyle de imha edilebilmektedir.

MA KO Gıda tarafından işlenen tüm kişisel verilerin imhası, yukarıda gösterilen (5.2.) saklama sebep ve amaçları doğrultusunda ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaçla bağlantılı olarak saklanmasının ardından ilgili kişinin talebiyle veya resen imha edilmektedir. İmha işlemlerinin usulü ile imha görevlileri ve yetkilileri kuruluş içi Kişisel Veri İmha Prosedürü ile detaylı olarak düzenlenmektedir.

MA KO Gıda tarafından işlenen tüm kişisel verilerin birim ve faaliyet bazlı saklama süreleri MA KO Gıda Kişisel Veri Envanteri’nde, kişisel veri kategorileri bazlı saklama süreleri VERBİS bildiriminde yer almaktadır.

İşbu politikada Tablo-2 ile kişisel verilerin ilgili kişi ve işlenme faaliyeti bazlı saklama süreleri ifade edilmiştir.

Tablo-2: Kişisel Verilerin Saklama ve İmha Süreleri 

KİŞİSEL VERİ KAYNAĞI

SAKLAMA SÜRESİ

İMHA SÜRESİ

MUHASEBE VE FİNANSAL İŞLEMLERE İLİŞKİN TÜM KAYITLAR 10 YIL Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
MÜŞTERİLERE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLER HUKUKİ İLİŞKİNİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 10 YIL Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
TEDARİKÇİLERE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLER HUKUKİ İLİŞKİNİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 10 YIL Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
SÖZLEŞMELER SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 10 YIL Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
FATURA, İRSALİYE VB. 10 YIL Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİ FAALİYETİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 10 YIL Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
PERSONEL ÖZLÜK DOSYASINDA TUTULAN ÖZLÜK BİLGİLERİ İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 10 YIL Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
PERSONEL BORDRO, GİRİŞ ÇIKIŞ, YILLIK İZİN, FAZLA ÇALIŞMA GİBİ BİLGİLER İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 10 YIL Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
PERSONELDEN İSG KAPSAMINDA TOPLANAN VERİLER İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 15 YIL Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
PERSONEL MAHKEME/İCRA DOSYASI BİLGİLERİ İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 10 YIL Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
PERSONEL KVKK MUVAFAKATNAMELERİ İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 15 VEYA 40 YIL Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
İŞ/STAJ BAŞVURUSU KAPSAMINDA ALINAN BİLGİLER BAŞVURU KABUL EDİLMEMİŞSE BAŞVURU TARİHİNDEN İTİBAREN 1 YIL Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
KAMERA KAYITLARI 2 YIL Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
ARAÇ LOKASYON BİLGİSİ 6 AY Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORM BAŞVURU VE VARSA KURUMA İNTİKAL EDEN ŞİKÂYET SÜRECİNİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 10 YIL Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
ALINMASINDA YASAL DAYANAK VEYA MEŞRU MENFAAT OLMAYAN VERİLER DERHAL Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

MA KO Gıda tarafından, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Bu kapsamda her yıl Nisan ve Ekim aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilmektedir.

İşbu Politika, basılı kağıt ortamında kuruluş genel müdürünce onaylı şekilde en az 5 yıl süreyle muhafaza edilir. Ayrıca Politika elektronik ortamda kuruluş kalite dokümanları arasında muhafaza edilir.

Politika ayrıca MA KO Gıda tarafından internet sitesinde () yayımlanarak kamuya duyurulur.

Politika ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve güncellenir.

Politikanın yürürlükten kaldırılması kuruluş genel müdürünün kararıyla gerçekleşir. Politikanın yürürlükten kalkması veya güncelliğini yitirmesi halinde eski nüshalar genel müdür onayıyla iptal edilir.

İletişim

Engindere Mah. Türkmenbaşı Sok. No:65 Merkez RİZE
0 (464) 226 13 13 0 (464) 226 13 17
[email protected]